Default Header Image

Publicaţii

Anul 2008

Manuale

  1. NICOLAU G. , NICOLAICIUC V. , NĂSTASE C. ,,Основы практической эндодонтии” Editura vector, Chişinău 2008, 208 p.
  2. NICOLAU G. , TEREHOV A. , NĂSTASE C. ,,Основы практическои кариесологии”, Editura vector, Chişinău 2008, 176 p.

Anul 2009

Manuale:

  1. NICOLAU GH. , NICOLAICIUC V. , NĂSTASE C. , „Bazele endodonţiei practice moderne”, Chişinău, NASTICOR, 2009, 191 pag.
  2. НИКОЛАЙЧУК В. , ТЕРЕХОВ А. , НЭСТАСЕ К. , „Эндодонтия (Практическое пособие)”, Кишинэу, ВЕКТОР, 2009, 207 с.

anul 2010

Manuale:

  1. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh.; NICOLAICIUC, V. „Odontologie practică modernă”. ISBN 978 – 9975 –9857 – 9 – 6, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 448 pag.
  2. TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; NICOLAU, Gh. „Основы практической пародонтологии”. ISBN 978 – 9975 –9977 – 8 – 2, Chişinău: Î. S. Firma editorial-poligrafică ”Tipografia Centrală”, 2010. – 208 pag

 anul 2012

Monografii

  1. CIOBANU, S. Tratamentul complex în reabilitarea pacienţilor cu parodontita marginală cronică. Chişinău, 2012, 183 p.
  2. GNATIUC, P.; NĂSTASE, C.; TEREHOV, A. Fluoroza dentară. Chişinău 2012. Ed.“Medicina” 64 p.

anul 2013

Monografii

  1. GHICAVII, V.; SÎRBU, S. Farmacoterapia afecțiunilor stomatologice.  Editura Centru.  Chișinău, 2013, 620p.NICOLAICIUC, V. Dental pulpitis and elements of endodontic therapy.  Ed. “Medicina”. Chișinău, 2013, 186 p.

Recomandări metodice

ENI, L. Materiale moderne utilizate în terapia cariei profunde. Editura IEFS. Chișinău, 2013,  27p.

TEREHOV, A.; NĂSTASE, C.; GNATIUC, P. Principiile moderne de organizare și planificare a serviciului parodontologic național. Editura Victor. Chișinău, 2013, 32p

Elaborări Metodice

ENI, L. Afecțiunile pulpei dentare. Pentru studenții anului III semestrul VI. Ch. 2013. Ed. YEFS 31p NICOLAICIUC, V. Заболевание пародонта. Методическая разработка. Для студентов IV года VIII семестра. Editura IEFS. Chișinău, 2013, 19p.

 

=======================================================

Monografii:

CIOBANU S., SÂRBU S., . Erori de diagnostic și tratament în terapia stomatologică.Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Fac.de Stomatologie-Chișinău: S.n., 2017 (Tipogr.”Balacron”).-98p.: ISBN 978-9975-128-93-3. 616.31-035.7(075.8) S23

 

Culegeri de teste :

CIOBANU S., SÂRBU S., . Culegeri de teste, pentru studenții Facultății Stomatologie la disciplinile Odontologie, Parodontologie și Patologie orală..Univ. de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, Fac.de Stomatologie-Chișinău: S.n., 2018 (Tipogr.CEP”Medicina”).-267p.: ISBN 978-9975-82-078-3.

 

Articole:

- reviste categoria B

2016

1. DANICI A., , NICOLAICIUC V., NICOLAU. GH.  Clinical study and methods
in creating of endodontic access.  MEDICINA STOMATOLOGICĂ,  Chișinău, 2016,  nr. 1-2 (38-39) /, p. 6-11,  ISSN 1857-1328.

2. ALEXEEV V., ALEXEEV T. Infecția meningococică la copii. Particularitățile clinice de diagnostic și tratament. Sănătate publică, economie și managment în medicină. , 2016, nr. 5(69), p 40-44. ISSN 1729-8687

 

 

2017

1. DANICI A., CIOBANU S., ROMAN I., CUCU D. Comparative study of endodontic instruments shaping properties. MEDICINA STOMATOLOGICĂ,  Chișinău, 201,  nr. __ ISSN 1857-1328.

 

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

 

 

1.DANICI A., , NICOLAICIUC V., ROMAN I., KOREKTOR M. Manual instrumentation compare to rotary system in endodontic treatment.  Abstract Book, MedEspera 2016, The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, Chișinău, 2016,  p.326, CZU 61:378.661(478-25)(082).

 

2.ENI. L.,  BARAYEV K..   Mild form of localized chronic catarrhal gingivitis. Diagnosis and treatment. Abstract Book, MedEspera 2016,The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2016, p.341, CZU 61:378.661(478-25)(082).

 

3. MUSTEAȚĂ V. IUHTIMOVSCHII E. The treatment of chronic apical periodontitis.  Abstract Book, MedEspera 2016,The 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, 2016, p.342, CZU 61:378.661(478-25)(082).

 

 

2018

1. CUCU D., CIOBANU S. The role of polymerase chain reaction (pcr) in the evaluation of the periodontal disease. 23 rd ,Congress of the Balkan Stomatological Society (BASS), Iași, România 10-12 mai, 2018

 

2. CUCU D., CIOBANU S., DANICI A.,  DANICI AN.,  BORDIAN V. Radiographic analysis of angulation of curvature of root canals and the probability of complications occurrence using Schneider and Weine’s methods Abstract Book, MedEspera -The 7th International Medical Congress for Students and Young Doctors 2018,May 3-5, 2018

3. CUCU D., CIOBANU S.. Particularitățile modificărilor morfo-radiografice ale osului alveolar în parodontitele marginale cronice. Revista Medicina Stomatologică. 2018, nr. 2-3 (47/48), 34-39, ISSN 1857-1328

4. CUCU D., CIOBANU S. Utilizarea laserului cu diodă în tratamentul parodontal.  Conferința științifică anuală dedicată Zilelor Universității.  Chișinău 18-19 octombrie 2018.